Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer             

Country Store vof

Bezoekadres: Oudedijk 54, Odiliapeel (5409AD)

Telefoonnummer: 0413-273528

E-mailadres: Info@decountrystore.nl

KvK-nummer: 17136662

Btw-identificatienummer: NL810025693B.01

Artikel  2 Geldigheid van de voorwaarden.

2-1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop/verkoop en uitvoering van werkzaamheden, door Country Store V.O.F. , gevestigd te Odiliapeel, hierna te noemen “Country Store”, aangegaan.

2-2   De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van” Country Store”  haar Algemene Voorwaarden.

2-3   Bijzondere van “Country Store” haar Algemene  Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel  3 Algemene Voorwaarden van contraktspartijen en/of derden.

3-1 “Country Store” aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van       contraktspartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

3-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de    toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van” Country Store” onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contraktspartijen en/of derden.

3-3 Algemene voorwaarden worden slechts door “Country Store” aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die voorwaarden.

Artikel  4 Aanbiedingen.

4-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4-2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van” Country Store”, exclusief    omzetbelasting en exclusief emballage.

4-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door “ Country Store” zijn aan wijziging onderhevig zonder                                             voorafgaand bericht. Zij binden “Country Store” niet.

Artikel 5 Aanbetaling.

“Country Store” is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van “Country Store” de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 6 Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van “Country Store”.                                                  

Artikel 7 Overeenkomst.

7-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor  “Country Store” door haar schriftelijke/mondelinge bevestiging.

7-2 Elke met “Country Store” aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter harer beoordeling.

7-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door “Country Store” bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden ter goeder trouw gegeven.

Artikel 8 Annuleren.

8-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door “Country Store” reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be-  of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Voorts zal hij “Country Store” bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht “Country Store” te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering der goederen.

8-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt “Country Store” zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Leveringstermijn.

9-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor “Country Store” zijn de goederen te leveren. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 10 Leverantie.

10-1 Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de opdrachtgever.

10-2 Ook wanneer franco  levering overeengekomen mocht zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade ( zoals transport-, brand en waterschade , diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door goederen geleden.

10-3 Bij aankomst der goederen dient de opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen.

                                                                    

Artikel 11 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van “Country Store” binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 12 Aansprakelijkheid.

12-1 “Country Store” is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a.       Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven:

b.       Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld .

 

12-2 “Country Store” is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van “Country Store” of van hen, die door “Country Store” te werk zijn gesteld .

12-3 “Country Store” zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.

12-4 Voor de gevolgen van het toepassen en/of gebruiken van “Country Store” haar  producten  –al dan niet overeenkomstig ter zake verstrekt advies- is zij op generlei wijze aansprakelijk. Door “Country Store” wordt geen enkele garantie gegeven door het bereiken van bepaalde resultaten met de door haar geleverde goederen noch aanvaard zij enige aansprakelijkheid voor schuld, direct of indirect voortvloeiend uit de opslag van de goederen, ook al is de eigendom daarvan door haar voorbehouden.

12-5 De koper is verplicht “Country Store” te vrijwaren tegen en schadeloos te houden voor aanspraken van derden ter zake, direct of indirect veroorzaakt, op welke wijze ook, door de door haar verkochte goederen alsmede door het gebruik daarvan. Deze vrijwaringsplicht geldt eveneens voor de door “Country Store” in eigendom voorbehouden goederen, alsmede voor de door haar beschikbaar gestelde verpakkingen.

12-6 “Country Store” is nimmer aansprakelijk voor de aanwezigheid van schadelijke stoffen in haar producten, tenzij “Country Store” onrechtmatig heeft gehandeld en op de hoogte was van de aanwezigheid van de schadelijke stoffen. Country Store” haar  toeleveranciers zullen “Country Store” vrijwaren van alle aanspraken van “Country Store” haar afnemers.

Artikel 13 Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

                                                                        

Artikel 14 Retentierecht.

Wanneer “Country Store” goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 15 Reclame.

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Country Store” terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering “Country Store” wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15-2 “Country Store” dient in staat te worden gesteld ingediende  reclames te controleren. Bij overeenkomst zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld  die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

15-4 Indien de reclame naar het oordeel van “Country Store” c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal zij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogte de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis na terugzending daarvan in de originele toestand. “Country Store” is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

15-5 Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 16 Meer en minderwerk.

16-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

16-2 Door “Country Store” te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Kwaliteit.

Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen kan “Country Store” volstaan met de levering van de normale handelskwaliteit. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, dikte, enz., geven geen recht tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen, er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd. Ondergeschikte veranderingen van door “Country Store” door geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

                                                                                

Artikel 18 Gewichten.

18-1 De gewichten, hoeveelheden en samenstelling van de door “Country Store” te leveren goederen worden door “Country Store” voor de opdrachtgever bindend vastgesteld bij het verlaten van haar magazijn c.q. fabriek. Bij aflevering van de goederen dient de opdrachtgever aanwezig te zijn ter controle van de juiste aantallen. Opdrachtgever ondertekent de transportbon ter kwijting van “Country Store” en de transporteur is na ondertekening van de transportbon niet meer aansprakelijk voor eventuele afwijkingen in de geleverde aantallen goederen.

18-2 Klachten geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 19 Verpakking.

Als “Country Store” haar producten en verpakkingen voldoen aan de wettelijke voorschriften betreffende voedingsmiddelen welke gelden in Nederland. Opdrachtgever wordt geacht ten deze deskundige te zijn, althans zich van de ten deze van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op de hoogte te hebben gesteld. “Country Store” is niet aansprakelijk voor schaden ontstaan door een andere opslagmethode dan op de verpakking staat vermeld of aan de opdrachtgever door “Country Store” is medegedeeld.

Artikel 20 Leverantie.

20-1 Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer de levering van de goederen zal geschieden, heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen dat de plaats waar gelost moet worden, vanaf de openbare weg, zonder risico voor de vervoerder bereikbaar is. Eventuele kosten en schaden van de opdrachtgever komen voor zijn rekening.

20-2 Indien bij de leverantie de goederen niet gelost kunnen worden wegens de onderstaande redenen is de vervoerder gerechtigd om de goederen weer mee te nemen. Bij hernieuwde levering zullen dan transportkosten en eventuele extra kosten in rekening gebracht worden.

Redenen voor niet lossen zijn :

a.       De opdrachtgever is niet aanwezig ;

b.       De levering wegens een andere reden niet mogelijk is of

c.       Bij levering onder rembours geen betaling plaats vindt                                                            

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud.

21-1 Zolang “Country Store” geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van “Country Store”.

21-2 Het eigendomsvoorbehoud van “Country Store” blijft bestaan indien hij uit andere hoofde nog enige vordering op de opdrachtgever heeft. “Country Store” heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22 Overmacht.

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden , belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar “Country Store” of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van “Country Store”, ex-en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van “Country Store”, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor “Country Store” overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. “Country Store” is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.  

Artikel 23 Prijzen

23-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden “Country Store” niet.

23-2 indien na een overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden door berekend. Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

                                                                               

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding.

24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat dus enige in gebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het burgerlijk wetboek zal “Country Store” ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

24-2 De in lid 1 van de artikel vermelde rechten heeft “Country Store” eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die “Country Store” op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 25 Betaling.

25-1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening der nota, tenzij schriftelijk anders in overeengekomen. .

25-2 “Country Store” is gerechtigd indien van het verschuldigde niet binnen de termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending der facturen.

25-3 “Country Store” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke al buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

25-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van  € 75,00.Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat “Country Store” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 26 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van “Country Store”, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.